Publications

List of my selected publication by category:

Edited books

 1. EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, eds. V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, M. Pachocka, C.E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov, Print–Caro, Chisinau–Chernivtsi–Tbilisi 2016, ISBN: 9789975561044.
 2. Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, eds. J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, ISBN: 9788380300507.
 3. Facing the Challenges in the European Union. Re–thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), eds. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch–Rak, Polish European Community Studies Association – Elipsa, Warsaw 2015, ISBN: 9788380170636.
 4. Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, eds. J. Osiński, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, p. 548, ISBN: 9788373788145.

Book chapters

 1. Pachocka M., 3.3.5. Francja, in: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, eds. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016 (in print).
 2. Pachocka M.,  Dobre praktyki w polityce imigracyjnej i integracyjnej Francji na wybranych przykładach, in: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, eds. J. Osiński, I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, p. not available, ISBN: 978-83-830-104-4.
 3. Pachocka M., The European Union in times of migrant and refugee crises, in: Peculiarities of development in a globalized world economy, eds. V. Beniuc, Print–Caro, Chisinau 2016, p. 86–100, ISBN: 9789975309271.
 4. Pachocka M., Globalne dobra publiczne w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalności WHO i UNDP, in: Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, ed. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, p. 65–99, ISBN: 978-83-8017-122-0 (printed book), 978-83-8017-123-7 (e-book).
 5. Pachocka M., The foundations and the institutional framework of the EU and EaP states’ relations in the field of migration and asylum, in: EU relations with Eastern Partnership: strategy, opportunities and challenges, eds. V. Cucerescu, I. Horga, E. Latoszek, M. Pachocka, C.E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, A. Kruglashov, Print–Caro, Chisinau–Chernivtsi–Tbilisi 2016, p. 226–244, ISBN: 9789975561044.
 6. Pachocka M., The European Union and International Migration in the Early 21st Century: Facing the Migrant and Refugee Crisis in Europe, in: Facing the Challenges in the European Union. Re–thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), eds. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association – Elipsa, Warsaw 2015, p. 531–557, ISBN: 9788380170636.
 7. Pachocka M., Zajączkowski K., Poland’s Membership in the EU and Global Challenges: Selected Issues, in: The European Union and Poland’s – Problems and Achievements, eds. A. Adamczyk, P. Dubel, Poltext, Warsaw 2015, p. 11–37, ISBN: 9788375615593.
 8. Pachocka M., Misiuna J., Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, in: Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, ed. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, p. 293–312, ISBN: 9788380300231.
 9. Pachocka M., Population Matters? European Integration Process during a Demographic Change, in: How Borderless is Europe? Multi–disciplinary approach to European Studies, ed. I. Tarrósy, University of Pécs – Publikon Publishers, Pécs 2015, p. 59–72, ISBN: 9786155457494.
 10. Pachocka M., Wpływ imigracji na sytuację demograficzną Francji na początku XXI wieku, in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, eds. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, p. 46–61, ISBN: 9788374178594.
 11. Pachocka M., Sytuacja absolwentów na francuskim rynku pracy na przełomie XX i XXI w. – tendencje i wyzwania, in: Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, eds. E. Kwiatkowski, B. Liberda, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, p. 75–91, ISBN: 9788388700804.
 12. Pachocka M., Misiuna J., Przyszłość integracji europejskiej w obliczu przemian demograficznych, in: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, eds. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, p. 285–296, ISBN: 9788363856045.
 13. Pachocka M., Misiuna J., Demographic Changes in Europe in the 21st Century: Will Poland Become an Immigration State?, in: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej  – ocena i perspektywy, eds. E. Latoszek, A. Stępniak, A Kłos, M. Krzemiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, p. 59–77, ISBN: 9788378652489.
 14. Pachocka M., Misiuna J., Problemy demograficzne Polski jako wyzwania dla polityki ludnościowej i migracyjnej, in: Polityka publiczna we współczesnym państwie, eds. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, p. 313–344, ISBN: 9788373789432.
 15. Pachocka M., The social potential of France as a factor influencing its position in the EU and in the international system, in: European Union as a Global Actor, eds. J. Dyduch, M. Michalewska–Pawlak, R. Murphy, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2014, p. 281–305, ISBN: 9788375455229.
 16. Pachocka M., Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego — zarys problemu, in: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, eds. J. Balicki, M. Chamarczuk, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013, p. 57–74, ISBN: 9788370275297.
 17. Pachocka M., Model kapitalizmu we Francji w świetle wybranych koncepcji badawczych, in: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, ed. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, p. 387–411, ISBN: 9788373787452.
 18. Pachocka, M., Wpływ naturalizacji na zatrudnienie imigrantów we Francji – badanie D. Fougère’a i M. Safi, in: Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki, ed. M. Kuczera, cz. III, t. 2, CreativeTime, Kraków 2011, p. 188–196, ISBN: 9788363058036.
 19. Pachocka M., Współczesna integracja ekonomiczna imigrantów z państw Maghrebu i ich potomków we Francji, in: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, ed. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, p. 319–344, ISBN: 8373786562.

Journal articles

 1. Pachocka M., Misiuna J., Can U.S. immigration policy inspire solutions to the immigrant challenges in the EU?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, no. 266, p. 132–143, ISSN: 2083–8611.
 2. Pachocka M., The twin migration and refugee crises in Europe: examining the OECD contribution to the debate, „Yearbook of the Institute of East–Central Europe/ Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej” 2016, no. 14(4), p. 71–99, ISSN: 1732–1395 (Special Issue: Re–thinking OECD and its role in global governance: members, policies, influence, ed. A. Visvizi).
 3. Pachocka M., The Political Economy of Border Drawing: Arranging Legality in European Labor Migration Policies, by R. Paul (New York: Berghahn Books, 2015, ISBN 9781782385417); xii + 232 pp., £60.00 hb., „Journal of Common Market Studies” 2016, no. 54(4), p. 1037–1038, ISSN: 0021–9886.
 4. Pachocka M., Demographic Situation in France in the Late 20th and Early 21st Century. Analysis of Selected Phenomena, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, no. 2, p. 97–131, ISSN: 2391–6389.
 5. Pachocka M., Francuski system edukacji w perspektywie międzynarodowej na przykładzie szkolnictwa wyższego, „Studia Europejskie” 2013, no. 4, p. 169–195, ISSN: 1428–149X.
 6. Pachocka M., Społeczny potencjał Francji jako czynnik jej mocarstwowej pozycji w XXI wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2013, no. 25, p. 89–105, ISSN:1899–9867.

Conference materials and other works

 1. Pachocka M., OECD wobec kryzysu migracyjnego i uchodźczego w Europie, „Komentarze IEŚW” 2016, no. 20.
 2. Pachocka M., Understanding the Visegrad Group states’ response to the migrant and refugee crises 2014+ in the European Union, 13th IMISCOE Annual Conference, Prague, 30/06–02/07/2016.
 3. Pachocka M., Looking beyond the current migration and refugee crises in Europe: a common policy of the EU and the outlook for the future – in search of solutions, Jean Monnet Seminar „Migrations”, EACEA, Tunis, 22–23/02/2016.
 4. Pachocka M., Misiuna J., EU and USA as key immigration destinations in the early 21st century. Can the EU benefit from the U.S. experience?, 45th UACES Annual Conference, Bilbao, 07–09/09/2015.
 5. Pachocka M., Rynek pracy we Francji na przełomie XX i XXI w. – tendencje i wyzwania, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 28–29/11/2013.
 6. Stenogram wystąpienia M. Pachockiej, Stanowiska konferencji regionalnych i środowiskowych do „Założeń polityki ludnościowej Polski” – część I, in: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa, eds. Z. Strzelecki, E. Kowalczyk, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013, p. 29–32.